ನಾಗೇಶ ಎ . ಸಿ

ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪ್ : ೧೭೮೯-೨೦೦೦ - ೧ನೇ ಆವೃತ್ತಿ - ಮೈಸೂರು : ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು ಸಾಂಸ್ಕತಿ, 2013. - X, ೪೦೪ ಪು. ; ೨೨ *೨೦ ಸೆ೦.ಮೀ.


ವಿಶ್ವಸಂಸ್ದೆ
ಶೀತ ಸಮರ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ದ

೯೪೦ / NAG

Copyright © 2019 Bangalore University, Bangalore. All Rights Reserved.
You are Visitor No.
Web Counter

Powered by Koha